Chris Carter and Cosey Fanni Tutti

Chris Carter and Cosey Fanni Tutti

Photo tagged as: chris_and_cosey chris_carter cosey_fanni_tutti throbbing_gristle chris_cosey